Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 2-ПВР/НС
Русе, 27.09.2021

ОТНОСНО: Начина на заседаване и приемане на решения от РИК Русе, и прозрачност в работата на комисията при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

На основание чл. 70 и чл. 71 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия-Русе,

 

Р Е Ш И:

 

 1. РИК-Русе се свиква на заседание от нейния председател или по искане на най-малко една трета от членовете й. Проектът за дневен ред се публикува на интернет страницата на комисията преди заседанието.
 2. Заседанията на комисията се ръководят от председателя, а в негово отсъствие – от определен от него заместник-председател.
 3. Заседанията на РИК-Русе са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете им.
 4. РИК-Русе приема решенията си с мнозинство две трети от присъстващите членове. Когато РИК при приемане на решенията си не е постигнала необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изречение второ от ИК. В този случай в мотивите на решенията се изписва съдържанието на предложения проект, присъствалите членове и поименно начина на гласуването им, а в диспозитива се посочва, че е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ от ИК. Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.
 5. Решенията на РИК-Русе се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието. Гласува се „за" или „против". Не се допуска гласуване „въздържал се".
 6. За заседанията на РИК-Русе се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря на комисията.
 7. Членовете на РИК-Русе могат да подписват протоколи и да гласуват решения с „особено мнение", като в този случай изрично отбелязват дали гласуват „за" или „против" конкретното решение и в какво се изразява особеното мнение.
 8. Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на РИК-Русе се подписват от председателя и секретаря и се подпечатват с печата на комисията.
 9. Когато председателят, съответно секретарят, отсъства, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от секретаря, съответно от председателя, и от заместник-председател.
 • Когато едновременно отсъстват и председателят и секретарят, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от заместник-председател и определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции.
 • На заседанията на РИК-Русе може да присъстват застъпници, представители на партии, коалиции или инициативни комитети, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните становища, мнения и възражения се записват в протокола на заседанието.
 • Заседанията на РИК-Русе се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на комисията, на която предварително се обявява проект за дневен ред.

 

Решенията на Районната избирателна комисия-Русе може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Зам. председател: Елиз Фикрет Халил

* Публикувано на 27.09.2021 в 18:40 часа

Календар

Решения

 • № № 165-ПВР / 24.11.2021

  относно: нарушения на правилата за предизборна агитация

 • № 164-ПВР / 22.11.2021

  относно: приемане на решение с неудовлетворена контрола

 • № 163-ПВР / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 190500011, гр.Глоджево, община Ветово 19 изборен район Русе.

всички решения